HADIS ASLAN

‎حديث اصلان پرويز طراحي است خود آموخته كه طراحي لباس را از بچگي براي عروسكهايش و در نوجواني براي خود و دوستانش انجام ميداده است. او در سال١٣٩٠ تصميم ميگيرد طراحي لباس كه هميشه با آن زندگي كرده بود را حرفه خود قرار دهد. نام برند او "حديث اصلان" است و فلسفه او در طراحي ، سادگي ِدنياي مدرن است در حالي كه اثري از دنياي سنتي هم در آن نهفته باشد، زيرا به عقيده او سنت به آن سادگيِ مدرنيته، اصالت و ريشه اي ميدهد كه در گذر زمان آن را از مد افتاده نميكند! ............

There are no products matching the selection

This is a custom CMS block displayed if category is empty.
You can replace it with any custom content.